Coaching familiar

El coaching familiar és un servei que Aula Edem posa a la vostra disposició. Vol cobrir la necessitat d’un coneixement més ampli en els processos de criança. Especialment els que giren entorn aspectes emocionals. Així, aquest servei obre la porta a entrenar les habilitats necessàries per poder dur a terme una criança altament efectiva en els aspectes més emocionals de les criatures.

En aquest sentit, es tracta d’un servei de duració mitjana, entre les 10 i les 16 sessions (entorn del mig any).

Com funciona el servei de coaching familiar?

Un procés de coaching familiar passa per les següents etapes:

  1. En primer lloc, s’estudia les necessitats de la família mitjançant diferents tècniques: entrevista, qüestionaris, roda de la vida familiar, línies vitals… Relació aproximada: dues sessions.
  2. A partir de les necessitats es pacta amb la família un objectiu terapèutic i els indicadors que s’empraran per valorar el avenç cap a l’objectiu. Relació aproximada: una sessió.
  3. Tenint en compte l’objectiu, s’elabora una planificació pormenoritzada. Es recull un pla d’actuació concret amb un calendari definit que marqui també la data en la qual s’assoleix la meta. Relació aproximada: dues sessions.
  4. Durant les sessions subsegüents les sessions acompleixen una doble funció. Per una banda permeten entrenar les habilitats relacionades amb l’objectiu a través de dinàmiques concretes orientades al propòsit. Per altra banda, permeten fer un seguiment dels avenços en base als indicadors així com de les dificultats per tal de reajustar en temps real la planificació el calendari al que està passant en la família. Relació aproximada: entre tres i vuit sessions.
  5. Una vegada assolit l’objectiu es reserven dues sessions de seguiment espaiades en el temps amb tres mesos de distància. Si en alguna de les sessions de seguiment es detecta alguna dificultat afegida, es fa una proposta d’activitat per tal que la família pugui acabar de polir l’aprenentatge durant el procés. Relació aproximada: entre dues o tres sessions.

Contacta

Vols rebre informació sobre el servei de coaching familiar sense cap mena de compromís? Estarem encantades de resoldre els teus dubtes!!

o bé, omple el següent formulari